Veel gestelde vragen

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 3 juni 2024 om 9 uur inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs in Beveren, Dendermonde, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas of Zele.
Op dat moment zullen in verschillende types van verschillende scholen al geen vrije plaatsen meer zijn.

We raden je aan om zeker aan te melden!

Kinderen die recht hebben op voorrang namelijk broers/ zussen en kinderen van personeel moeten niet aanmelden.
De school buitengewoon onderwijs organiseert de inschrijvingen voor de voorrangsgroepen.
Contacteer de school voor meer informatie.
(Zie ook vraag 12)

Neen, je kan er ook voor kiezen om je kind in te schrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon basisonderwijs.
Je kiest dan voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

Tip: je kan je kind ondertussen ook aanmelden voor het buitengewoon onderwijs.
Je kan de keuze tussen het gewoon onderwijs (inclusief) en het buitengewoon onderwijs zo nog even uitstellen.
Vind hier meer info over inclusie.

 

Je kan je kind aanmelden van woensdag 17 april (vanaf 9 uur) tot maandag 7 mei 2024 (tot 11 uur).
Let op: tijdens de voorrangsperiode wordt er niet aangemeld.
Kinderen die recht hebben op voorrang, worden rechtstreeks ingeschreven in de school
. (zie vraag 12)

Via  https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/aanmelden/ tussen  woensdag 17 april 2024 (9 uur) en 7 mei 2024 (11 uur).

Bekijk het filmpje .  Dit filmpje toont stap voor stap hoe je een aanmelddossier maakt voor je kind. Het filmpje toont wat je moet invullen en hoe je dat moet doen.
Ook krijg je tips en informatie die je helpen bij het aanmelden. Heb je vragen? Contacteer de helpdesk (aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be) of bel naar 02 553 51 35.
Het CLB helpt je met het voorbereiden van de aanmelding.

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. 

Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periode van woensdag 17 april vanaf 9 uur tot woensdag 7 mei  tot 11 uur .
Tijdens deze aanmeldingsperiode kan je je gegevens aanpassen (zie vraag 15).

Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

 

Neen, aanmelden is een stap voorafgaand aan het inschrijven.

Bij het online aanmelden, geef je in volgorde voorkeurscholen op waarvoor je je kind wil inschrijven.
De aangemelde kinderen worden geordend op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind en op basis van een toevalsnummer.
De kinderen die een vrije plaats krijgen, kunnen daarna inschrijven in de school.

Meer weten over het ordenen van de kinderen en de vrije plaatsen ? Lees verder vraag 11 of contacteer de helpdesk (aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be).

 

Neen, er wordt enkel gekeken naar de scholen die je aanduidde. 

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon basisonderwijs gelegen in Beveren, Dendermonde, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele.
Let op dat je je kind aanmeldt voor het juiste niveau kleuter of lager en voor het juiste type.  Contacteer je begeleidend CLB.
 

Een overzicht van alle scholen en types vind je hier.
Tip: Meld je kind aan voor meerdere scholen. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer dan één school aanduidt, vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen staan met vrije plaatsen voor het type waarvoor je je kind aanmeldt. 

Voor elke aanmeld- of inschrijvingsperiode verschijnt er een update van de vrije plaatsen.
Op 11 maart 2024 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode.

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon basisonderwijs gelegen in Beveren, Dendermonde, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele.

Een overzicht van alle scholen en types vind je hier.

Je meldt je kind aan voor scholen die het type aanbieden dat vermeld staat op het verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Heeft je kind nog geen officieel verslag of ben je niet zeker?

Raadpleeg je begeleidend CLB.  

Meld aan voor het juiste type: een plaats in het ene type geeft geen recht op een inschrijving in een ander type.

Een overzicht van de verschillende types vind je hier.

 

Via één aanmeldformulier kan je maar één kind aanmelden.
Meld ieder kind apart aan.

Voorrang
Kinderen met een broer of zus op school of kinderen van personeel krijgen voorrang.
Zijn er te weinig vrije plaatsen om alle kinderen met voorrang een school toe te kennen, dan gebeurt de ordening ook binnen de voorrangsgroep zoals bij de overige leerlingen.

Ordening overige leerlingen op ‘afstand’ en ‘toeval’
Per school (en daarbinnen niveau en type) wordt een % van de vrije plaatsen verdeeld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen het domicilieadres van de aangemelde kinderen en de school. De overige plaatsen worden verdeeld op basis van een uniek toevalsnummer, dat elk aangemeld kind krijgt. Dit toevalsnummer is verschillend voor elke school en is uniek. 

Voor type basisaanbod, type 2, type 4 en type 9 is de verdeling: 50 % op afstand tot het domicilieadres en 50% op toeval. Voor type 3 en type 7 is de verdeling: 25% op afstand tot het domicilieadres en 75% op toeval. 

Toewijzing in de hoogst mogelijke school van voorkeur
Elk kind kan maar één toekenning krijgen. Wanneer tijdens het proces van ordenen het kind een toekenning krijgt in twee scholen, blijft enkel de toekenning in de hoogste voorkeurschool behouden. De andere plek komt vrij en wordt opnieuw verdeeld.

Optimalisatieronde
Na het verdelen van de vrije plekken, wordt gekeken of een optimalisatie mogelijk is: kunnen we leerlingen die een toekenning kregen in elkaars hoogste voorkeurschool omwisselen? Om de volgorde voor optimalisatie te bepalen, wordt opnieuw het unieke toevalsnummer gebruikt.

Definitieve toewijzing
Een toewijzing gebeurt op die manier altijd in de hoogst mogelijke school van voorkeur met een vrije plaats voor je kind.

Kinderen die een broer of zus op school hebben en kinderen waarvan één van de ouders op de school werkt, hebben recht op voorrang. Als je kind recht heeft op voorrang, dan kan je je kind inschrijven via de school zelf. De inschrijvingen verlopen chronologisch

Wanneer inschrijven?

Inschrijvingsdata broers/zussen en kinderen van personeel Beveren,Dendermonde, Gent en Zele
In Beveren, Dendermonde, Gent en Zele kan een kind met een broer of zus op school of een ouder die er werkt ingeschreven worden van maandag 11 maart 2024 tot en met woensdag 27 maart 2024.

Inschrijvingsdata Lokeren en Sint-Niklaas:

  • Kinderen met een broer of zus in de school voor buitengewoon basisonderwijs in Lokeren of Sint-Niklaas, schrijf je in van maandag 11 maart 2024 tot en met vrijdag 22 maart 2024.
  • Kinderen met een ouder die op de school voor buitengewoon basisonderwijs in Lokeren of Sint-Niklaas werkt, schrijf je in van maandag 25 maart 2024 tot en met woensdag 27 maart 2024.

Wie behoort er tot de groep “broers en zussen”?

Kinderen van dezelfde leefentiteit moeten niet dezelfde ouders hebben.
De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. plusbroers en pluszussen)

Wie behoort er tot de groep “kinderen van personeel”?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school.
Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving.
De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.
Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Als je meerdere scholen aanduidt, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen met vrije plaatsen staan. Op 29 maart 2024 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode. .

Voor elke school die je opgeeft, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft in het type waarvoor je je kind aanmeldde. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de weigeringslijst van de scholen van je hogere keuze. Lees meer over weigeringslijsten bij vraag 18. Je ontvangt daarvoor ook steeds een document van weigering als bewijs van je plaats op de weigeringslijst (meer info zie vraag 19). 

Je vult het adres in waar het kind gedomicilieerd is.
Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of van een verblijfsadres geldt niet.

De afstand tussen het domicilieadres van het aangemelde kind en de school wordt berekend in vogelvlucht. De school controleert het adres bij inschrijving.
Bij het geven van foute informatie vervalt je recht op inschrijving.

Verhuis je binnenkort?

Een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres wordt toegestaan wanneer je kan aantonen met (scan of kopie) van een officieel bewijsstuk dat je domicilieadres wijzigt ten laatste binnen het schooljaar waarvoor aangemeld wordt. Bezorg de scan of kopie van de huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte bij inschrijving op school.
De school voert controles uit.

Voor meer informatie contacteer de helpdesk: aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be

Wijzigingen aanbrengen in het aanmeldingsformulier kan tijdens de aanmeldingsperiode, dus tot 7 mei tot 11uur.
Je kan zelf geen gegevens wijzigen.

Hiervoor neem je contact op met de helpdesk.
Stuur een e-mail naar
aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be met de aanpassingen die je wenst.

Aanmelden kan ook via laptop, tablet of smartphone. 
Heb je geen toegang tot het internet dan kan je terecht in een van de aanmeldpunten, de scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB. 

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen.
Op 16 mei 2024 ontvang je in de namiddag een bericht met daarin het resultaat van de aanmelding.
 

Is er een plaats in één van de aangeduide scholen?
De school neemt met jou contact op om na afspraak tussen 22 mei en 11 juni 2024 je kind in te schrijven.
Mis deze periode niet. Als je je kind niet inschrijft ten laatste op 11 juni 2024 in de school die werd toegewezen, komt jouw plaats vrij voor iemand anders. 

Is er geen plaats?
Dan ontvang je een  document van weigering voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die geen vrije plaats meerhebben in het type waarvoor werd aangemeld. 

Je kind staat op de weigeringslijst als de school geen plaats heeft voor je kind.
Krijg je een toewijzing voor een vrije plaats voor een lagere voorkeurschool dan sta je ook op de
wachtlijst van de hogere voorkeurscholen.
 

As er later toch een plaats vrijkomt, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor zelf contact met je op. 

De volgorde van de geweigerde leerlingen voor het lager onderwijs blijft behouden tot en met 7 oktober 2024.
Voor het kleuteronderwijs wordt de volgorde van de geweigerde leerlingen behouden tot en met 30 juni 2025.

De weigeringslijst wordt opgesteld op dezelfde manier dan de toegewezen leerling: % op afstand en % toeval (% zie vraag 11).

Je ontvangt een document van weigering voor de scholen waarvoor je kind geweigerd wordt. Het kan dus zijn dat je meerdere weigeringen krijgt. Ieder document van weigering is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatischop een weigeringslijstvoor dat type te staan. Een document van weigering, is dus een objectief bewijs van je plaats op de weigeringslijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een document van weigering bezorgen.

Neem contact op met de CLB-contactpersoon.

Vanaf vind je op deze website een overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben. Op 30 mei publiceren we een update van de resterende vrije plaatsen per school.
Vanaf 3  juni 2023 (9u) kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Je kan je kind ook op weigeringslijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Wie eerst komt, krijgt de vrije plaats.
Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de weigeringslijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die lijst(en) staan. Meer info: zie vraag 18.

Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 3 juni 2024 (9u).
De vrije plaatsen kan je
vanaf raadplegen onder het tabblad “vrije plaatsen”. Je kan je kind ook op weigeringslijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld. 

Veel plaatsen zullen al ingenomen zijn door aangemelde kinderen. We raden aan om zeker aan te melden! 

Als je kind een plaats toegewezen kreeg kan je rechtstreeks op school inschrijven van 22 mei tot en met 11 juni 2024.
Daarna is je “ticket” niet meer geldig. Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 3 juni 2024 (9 u). 

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing?

 • Je kan binnen de 30 kalenderdagen na vaststelling van de feiten een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten:
  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
  E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
  Telefoon: 02 553 98 83 

Wil het kind gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer ?
Een toewijzing in een school leidt niet automatisch tot het recht op gratis leerlingenvervoer.
Leerlingen hebben recht op leerlingenvervoer als ze naar de dichtstbijzijnde school van het net van keuze gaan, gerekend vanuit de opstapplaats. Wanneer de dichtste school per net geen plaats heeft, krijgt de leerling recht op vervoer naar de eerstvolgende school die niet volzet is van het net van zijn keuze.
Vraag na of de school collectief leerlingenvervoer aanbiedt. 

Via deze tool vind je de meest nabije school: Meest nabije school voor buitengewoon onderwijs – voor ouders (vlaanderen.be)

Wil het kind inschrijven in een (semi)internaat ?
Een toewijzing in een school leidt niet automatisch tot een inschrijving in een (semi)internaat. Om in te schrijven in een (semi)internaat contacteert u het (semi)internaat. Informeer u voorafgaand aan uw schoolkeuze over het aanbod van (semi)internaat waarmee een school samenwerkt.

TIP: Bespreek dit voor het aanmelden met het begeleidend CLB. 

Maak hiervoor een afspraak met de CLB-medewerker die het traject van jouw kind begeleidt. De medewerker helpt je graag met de voorbereiding van de aanmelding. Samen vullen jullie de CLB-infofiche in, met de geschikte scholen in de gekozen volgorde. De CLB-infofiche krijg je mee naar huis en gebruik je om nadien de aanmelding te registreren.

Hulp nodig bij de aanmelding zelf? Ga langs in een aanmeldpunt, de school van je kind, een school voor buitengewoon onderwijs of het CLB.
Neem de CLB-infofiche zeker mee!